Identiteit van de onderneming

 

Hellendoorn Attractiepark bv, gevestigd aan Luttenbergweg 22 7447 PB Hellendoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.avonturenpark.nl, Luttenbergerweg 22 7447 PB Hellendoorn, 0548 659 159

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hellendoorn Attractiepark bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaren, tenzij zij de toestemming hebben van ouders of voogd. Hellendoorn Attractiepark bv kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaren, daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(at)avonturenpark.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hellendoorn Attractiepark bv verwerkt uw persoonsgegevens op basis van actieve en ondubbelzinnige toestemming en/of wanneer deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor een betere dienstverlening
- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Hellendoorn Attractiepark bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hellendoorn Attractiepark bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hellendoorn Attractiepark bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat gegeven toestemming ingetrokken wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hellendoorn Attractiepark bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens worden dus niet verwerkt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens in de eerste instantie zijn verzameld, tenzij Hellendoorn Attractiepark bv dient te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hellendoorn Attractiepark bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hellendoorn Attractiepark bv gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle opgeslagen information via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hellendoorn Attractiepark bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming versturen naar info(at)avonturenpark.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is voor de bescherming van uw privacy. Tot slot, wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit van Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hellendoorn Attractiepark bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)avonturenpark.nl.